Viri financiranja

Naziv aktivnosti

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2021

Povzetek

Mitja Colja je za prevzem kmetije  leta 2021 prejel  odločbo  o odobritvi nepovratnih sredstev   Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, sofinanciranega iz Evropskega kmetijske sklada za razvoj podeželja/EKSRP/  za  Podukrep 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2021

Razvojni cilji:

 1. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete ha PKP
 2. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme
 3. Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe kmetijskega gospodarstva

(strojne in programske opreme)

 1. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih

Glavne dejavnosti:

Kmetija je usmerjena v pridelavo in predelavo grozdja in vina in bo pri udejstvovanju dane pomoči povečala obseg proizvodnih kapacitet (nakup, najem zemljišč), povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva (nakup nove strojne mehanizacije), prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije (nakup informacijske tehnologije), prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje (nakup specialne mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih)

Pričakovani rezultati:

 • Izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin
 • Višji prihodek in dohodek na kmetiji

Naziv aktivnosti

Posodobitev tehnološke opreme vinske kleti in postavitev sončne elektrarne v okviru 10. javnega razpisa iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2022 za kmetije. 

Povzetek

Kmetija Colja je na javnem razpisu kandidirala za nakup nove tehnološke opreme kleti in postavitev samooskrbne sončne elektrarne. 

Naložba je bila nujna zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu ter zaradi pojava energetske krize. Ker proizvajamo vina, ki zahtevajo najsodobnejšo tehnologijo, smo se odločili za posodobitev enološke opreme. V želji za energetsko neodvisnost in trajnostni razvoj kmetije, bomo namestili tudi samooskrbno sončno elektrarno.

Glavne dejavnosti

Investicija naše kmetije vključuje nakup peristaltične črpalke, toplotnega izmenjevalca, lesenih sodov ter samooskrbne 11,87 kW sončne elektrarne.

Cilji

 • Posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;
 • znižanje stroškov električne energije;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • dvig kvalitete vina;
 • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

Pričakovani rezultati

 • Znižanje stroškov električne energije;
 • posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin;
 • povečanje prodaje staranih vin;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin;
 • povečanje izvoza;
 • zmanjševane emisije TGP.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).